Inwestuj w parki handlowe wspólnie
z Rock Capital

Kampania loan crowdfunding na platformie Smartfunds: współfinansowanie budowy nieruchomości handlowej realizowanej przez spółkę Rock Capital

Zapisz się teraz

7,1%

w skali roku

 • zabezpieczenie na hipotece i majątku Rock Capital
 • zwrot w terminie od 3 do 12 miesięcy
 • inwestuj on-line już od 10 000 PLN
 • ochrona przed inflacją
 • zapisy w kampanii do: 30 czerwca 2021 r.

3 115 000 zł z 4 500 000 zł (cel maksimum)

PROJEKT SFINANSOWANY - KAMPANIA ZAKOŃCZONA

Na czym polega inwestycja loan crowdfunding?

 • Sprawdzasz warunki i parametry udziału w kampanii
 • Podejmujesz decyzję o zaangażowaniu i wypełniasz formularz
 • Współfinansujesz, w formie oprocentowanej pożyczki, realizację projektu
 • Po zakończeniu realizacji, otrzymujesz zwrot zainwestowanej kwoty oraz ustalonej kwoty odsetek (po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych)

Projekt Nowogard

Co współfinansują inwestorzy?
 • Cel kampanii: Dokończenie budowy obiektu handlowo-usługowego o powierzchni ok. 1700 m2 na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowogard
 • Podpisane umowy z renomowanymi najemcami handlowymi
 • Szacowane zaawansowanie projektu: 75%
 • Zabezpieczenie na hipotece nieruchomości i majątku Rock Capital
 • Rock Capital dotychczas pozyskał inwestora na projekt na kwotę 2,5 mln zł

Parametry kampanii

 • Cel minimum: 500 000 zł
 • Cel maksimum: 4 500 000 zł
 • Minimalna wartość zaangażowania: 10 000 zł
 • Oprocentowanie stałe: 7,1% w skali roku, naliczane od dnia uruchomienia pożyczki
 • Termin spłaty pożyczki: od 3 do 12 miesięcy
 • Źródło spłaty pożyczki: sprzedaż nieruchomości do funduszu inwestycyjnego
 • Zabezpieczenie spłaty pożyczki: Oświadczenie o poddaniu się egzekucji i oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej na rzecz pożyczkodawców - pod warunkiem wypełnienia wszystkich wymaganych dokumentów

Dane projektodawcy


Rock Capital Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie


www.rockcapital.pl

biuro@rockcapital.pl


ul. Bogumińska 15, 03-619 Warszawa,
REGON: 386007626

NIP: 5242900715

KRS 0000840131

Poznaj Rock Capital

Doświadczony zespół managerów z rynku deweloperskiego i finansowego

Manager i przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem, które zdobywał w zarządach wielu firm. Jest współwłaścicielem i pełni funkcje zarządcze w funduszu typu private equity, jest również członkiem rady nadzorczej spółki notowanej na NewConnect. W RockCapital odpowiada za prawo i finanse.

Jakub Linka

Manager z ponad 12 letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w instytucjach finansowych i firmach deweloperskich, uczestniczył w wielu transakcjach na rynku nieruchomości. W RockCapital jest odpowiedzialny za rozwój i komercjalizację parków handlowych.

Michał Osadczuk

Związany z branżą budowlaną od blisko 15 lat, koordynował i zarządzał procesem budowlano inwestycyjnym blisko 150 tys. m2 dla wiodących sieci spożywczych w Polsce. W Rock Capital odpowiada za departament techniczny i realizację inwestycji.

Andrzej Polanowski

Kampania zakończona

Kampania loan crowdfunding Rock Capital dla projektu Nowogard została zakończona. Projekt pozyskał finansowanie.


W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: kontatk@smartfunds.plWypełnij formularz

Wpisz swoje dane, aby wziąć udział w kampanii. Inwestuj w parki handlowe już dziś.

UWAGA: Po wypełnieniu formularza otrzymasz instrukcje na temat dalszych kroków dotyczących zaangażowania w projekt.


Ryzyka

Zaangażowanie w Kampanii typu Loan Crowdfunding jest odpowiednie tylko dla Użytkowników, którzy posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę umożliwiające świadome i niezależne podejmowanie decyzji inwestycyjnych przy wystarczającym zrozumieniu ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycjami o charakterze pożyczkowym oraz rozsądnym uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności oraz są w stanie ponieść wszelkie straty, które mogą wyniknąć z takiej inwestycji (która w skrajnych przypadkach może być równa całej zainwestowanej kwocie).

 • Ryzyko wyceny i utraty wartości nieruchomości. Z uwagi na specyfikę rynku nieruchomości komercyjnych, związane z wyceną wartości nieruchomości będącej przedmiotem Kampanii, Użytkownik musi liczyć się z istotnym ryzykiem braku jakichkolwiek zysków z inwestycji, a nawet utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.
 • Ryzyko transakcyjne i ryzyko płynności. Z uwagi na specyfikę rynku nieruchomości komercyjnych, związane z wartością nieruchomości będącej przedmiotem Kampanii oraz ograniczenia związane z ilością nabywców nieruchomości oraz ilością transakcji, Użytkownik musi liczyć się z istotnym ryzykiem konieczności wydłużonego oczekiwania na zwrot zainwestowanego kapitału i brak możliwości wyjścia z inwestycji.
 • Ryzyko inflacji. Jeżeli nawet inwestycja okaże się rentowna, lecz stopa zwrotu nie przekroczy wartości inflacji w tym samym okresie, rzeczywisty zwrot na kapitale może być mimo to ujemny.
 • Ryzyko braku możliwości łatwego wyjścia z inwestycji lub uzyskania satysfakcjonującego zwrotu na kapitale. Z uwagi na specyfikę modelu loan crowdfundung wyjście Użytkownika z inwestycji może być trudne. Okres od zaangażowania kapitałowego do upłynnienia inwestycji (poprzez zwrot udzielonej Pożyczki) będzie zazwyczaj wynosił od kilku miesięcy do nawet kilku lat (w zależności od parametrów Kampanii). Nawet w przypadku upłynnienia inwestycji może ona nie przynieść żadnego zwrotu, zwrot może być ujemny albo nie dodatnia wartość zwrotu na kapitale może odpowiadać dalej idącym oczekiwaniom Użytkownika.
 • Ryzyko braku dywersyfikacji. Kwota zainwestowana przez Użytkownika w ramach Kampanii powinna być na tyle mała, aby nie wpłynąć istotnie na sytuację majątkową Użytkownika oraz na jego bieżącą płynność finansową. Inwestycje w ramach Kampanii – zgodnie ze wskazaniami uznanych teorii ekonomicznych dotyczących ograniczenia ryzyka – powinny być dokonywane jedynie jako element dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego poprzez rozłożenie inwestycji pomiędzy wiele przedsiębiorstw (zamiast inwestowania znacznej części majątku w jedno przedsiębiorstwo).
 • Ryzyko związane ze zmiennością regulacji prawnych. Zmienność polskiego systemu prawnego i brak spójności obowiązujących przepisów a także zmienność dokonywanych przez organy administracji i sądy interpretacji przepisów prawa stanowi istotne ryzyko, które może wpływać na rentowność inwestycji. Ponadto Użytkownicy mogą być narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do zasad i stawek opodatkowania dochodów czerpanych z Umowy Pożyczki. Powyższe może istotnie wpłynąć na stopę zwrotu z kapitału zainwestowanego w Udziały.
 • Ryzyko związane ze zmiennością regulacji podatkowych. Przepisy podatkowe, w tym poziomy ulg i zwolnień podatkowych, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Każda zmiana w zakresie podatków może mieć wpływ na wartość inwestycji lub możliwość uzyskania oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Sposób traktowania pod względem podatkowym pożyczki oraz otrzymanego oprocentowania będzie zależał od indywidualnej sytuacji inwestora i może w przyszłości ulec zmianie. Jeżeli inwestorzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do swojej sytuacji podatkowej, powinni skonsultować się ze swoim profesjonalnym doradcą.
 • Ryzyko makroekonomiczne. Zaangażowanie inwestycyjne dokonywane jest w określonym warunkach makroekonomicznych. Sytuacja rynkowa, przychody i wynik finansowy Spółki, jak również możliwości wyjścia z inwestycji na korzystnych warunkach będą uzależnione od ogólnej koniunktury rynkowej, jako wypadkowej wielu czynników, które składają się na sytuację na światowych rynkach finansowych, sytuację makroekonomiczną Polski i jej regionu geopolitycznego.

Niniejsze Ostrzeżenie nie ma na celu wyczerpującego wskazania wszystkich istotnych zagrożeń związanych z inwestycją. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ryzyka związanego z zaangażowaniem kapitałowym w ramach Kampanii, należy zwrócić się o pomoc do profesjonalnego doradcy.


Szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków Użytkowników oraz modelu Kampanii, jak również definicje niektórych terminów pisanych wielką literą w treści niniejszej Polityki, określa Regulamin Uczestnictwa w Kampanii Loan Crowdfunding Smartfunds (dostępny tutaj).


Użytkownik nie powinien uczestniczyć w Kampanii jeżeli nie rozumie w pełni natury modelu loan crowdfunding Platformy Smartfunds, swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy Uczestnictwa lub stopnia narażenia na ryzyko.

KONTAKT

INWESTOR

SPÓŁKA

Smartfunds S.A.

ul. Żurawia 6/12

00-503 Warszawa


KRS: 0000751969

NIP: 1132985401

REGON: 381592360


Kapitał zakładowy 100 000 zł. W pełni opłacony.

projekty@smartfunds.pl

inwestor@smartfunds.pl

kontakt@smartfunds.pl

Korzystając z serwisu, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies oraz podobnych technologii we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, wyłącz cookies w przeglądarce lub opuść serwisWięcej informacji